Budowla, Budowle, Budovlya, Budovitch, Budoff, etc. Family Portrait 1916
To return to my Nowogrodzki Genealogy Home Page
Nowogrodzki Genealogy Home Page click here
.